Πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ο γενικός στόχος του LIFE είναι να συνεισφέρει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Το LIFE ξεκίνησε το 1992 και μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει τέσσερις ολοκληρωμένες φάσεις του προγράμματος (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 και LIFE+: 2007-2013). Από το 1992, το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 4 171 έργα, συνεισφέροντας περίπου € 3.4 δισ. στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Γενικη Διεύθυνση Δράσης για το κλίμα) διαχειρίζεται το πρόγραμμα LIFE. Η Επιτροπή έχει αναθέσει την εφαρμογή πολλών στοιχείων του προγράμματος LIFE στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (EASME). Ομάδες εξωτερικής επιλογής, ελέγχου και επικοινωνίας παρέχουν βοήθεια στην Επιτροπή και στην EASME.

 

LIFE programme

LIFE programme
 

Link(s)